Положення про відділ НС та ЦЗ


Додаток

       до рішення селищної ради

        від 22.06.2017 № 843 -19/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Слобожанської селищної ради (далі Відділ) є виконавчим органом Слобожанської селищної ради утворюється рішенням селищної ради, є структурним підрозділом виконавчого комітету.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, секретарю селищної ради, заступникам селищного голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом Цивільного захисту України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Податковим, Цивільним і Господарським Кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, розпорядчими актами голови облдержадміністрації, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється на підставі рішення Слобожанської селищної ради.

2.Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завдання відділу є:

- Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям і реагування на них, ліквідації їх наслідків, координація діяльності територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та оперативного інформування населення міста в межах відповідної адміністративної території;

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту селищного бюджету.

2.2.2. Бере участь у організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.3. Розроблює і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління та сил місцевої територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.2.4. Здійснює разом з іншими органами управління місцевої територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій з питань цивільного захисту.

2.2.5. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.2.6. Подає селищній раді та її виконавчому комітету, селищному голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної держадміністрації: пропозиції до проектів регіональних та місцевих програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку громади, контролює виконання затверджених програм; пропозиції щодо включення до проектів обласного і місцевого бюджету, витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

2.2.7. Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки на території громади.

2.2.8. Подає селищному голові пропозиції щодо утворення та складу штабу і спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

2.2.9. Координує діяльність сил місцевої територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.10. Приймає участь у оповіщені населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.

2.2.11. Бере участь: у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха; у підготовці для подання селищному голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду селищного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій; в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту; у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації; у розробленні для подання в установленому порядку селищному голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; в організації та проведенні підготовки органів управління та сил місцевої ланки територіальноїпідсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони); у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації (відселення) населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період; у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок селищного голови – начальника цивільної оборони (захисту) щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

2.2.12. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.13. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

2.2.14. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

2.2.15. Розробляє та подає селищному голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

2.2.16. Контролює накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

2.2.17. Організовує та у встановленому законом порядку здійснює контроль за створенням і накопиченням матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.18. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил місцевої територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

2.2.19. Готує пропозиції щодо дообладнання, зміни призначення, прийняття рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.

2.2.20. Організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління селищної підсистеми, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та видання щорічних організаційно-методичних вказівок, щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях.

2.2.21. Готує та вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оголошення окремих територій міста зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.22. Організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.2.23. Готує аналітичні(проводить моніторинг) та інформаційні матеріали про стан захисту населення на підвідомчій території.

2.2.24. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються виконавчими органами селищної ради для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

2.2.25. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням, інформації про громадян, що стала відома, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

2.2.26. Бере участь в організації роботи із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення.

2.2.27. Організовує роботу місцевої евакуаційної комісії.

2.2.28. Забезпечує отримання та доведення до управлінь та відділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій громади розпоряджень про переведення місцевої територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

2.2.29. Бере участь у проведені семінарів, конференцій на яких розглядаються питання з цивільного захисту.

2.2.30. Забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території громади.

2.2.31. Готує інформації, доповіді на засідання виконкому та селищної ради, відповіді на листи стосовно питань обліку і призову юнаків до лав армії, стосовно своїх службових обов’язків.

2.2.32. Організовує і координує роботу громадського формування по охороні громадського порядку та державного кордону.

2.2.33. Слідкує за зміною прізвищ, освіти, місця роботи, сімейного стану військовозобов’язаних, які стоять на обліку.

2.2.34. Проводить щорічну звірку карток первинного обліку з обліковими даними ДРВК.

2.2.35.Проводить роз’яснення серед працюючих призовників та військовозобов’язаних по дотриманню правил військового обліку.

2.2.36. Виконує доручення селищного голови та інші доручення посадових осіб селищної ради.

2.2.37. Надає пропозиції щодо кандидатур для нагородження відзнаками селищної ради до державних та професійних свят, ювілейних дат ветеранів війни, учасників бойових дій.

2.2.38. У межах своїх повноважень бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.

2.2.39. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку та безкоштовно від виконавчих органів селищої ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Заслуховувати інформацію керівників управлінь та відділів виконавчого комітетуселищної ради, посадових осіб підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та охорони праці і в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання доручення про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту та охорони праці.

3.1.3. Залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

3.1.4. Інформувати селищного голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи селищної ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

3.1.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних комісій селищної ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених селищною радою, її виконавчими органами, селищним головою.

3.1.6. Видавати в межах своїх повноважень накази, організовувати і контролювати їх виконання.

3.1.7. Надавати у встановленому законодавством порядку послуги на платній або безоплатній основі.

3.1.8. Організовувати і проводити наради з питань, що належать до його компетенції.

3.1.9. Відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері цивільного захисту.

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови. На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством. Призначення та звільнення працівників відділу здійснюється розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства. Всі працівники відділу приймаються на роботу на конкурсній основі відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

4.2.2. Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

4.2.3. Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови.

4.2.4. Бере участь у розгляді селищної радою та її виконавчим комітетом питань цивільної оборони, захисту населення і територій згідно з вимогами чинного законодавства.

4.2.5. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.2.6. Відпрацьовує та подає на затвердження селищному голові посадові інструкції працівників відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету селищної ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

5. Відповідальність

5.1. Відділ несе колективну відповідальність згідно з чинним законодавством:

5.1.1. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

5.1.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку в межах вимог чинного законодавства.

6. Заключні положення

6.1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

6.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

6.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

Секретар селищної ради Л.В. ЛАГОДА

10.11.2017
Положення про відділ.docxОригiнал документа
пряма ссилка